Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Gäster/tidsbokning
Tävling
Klubben
Banan
Pro & Träning
Juniorverksamheten
Nyheter
Grupper och Företag
Golfrestaurangen
Kontakta oss
Samarbetspartners

Nyheter


2018-03-14

Vårårsmöte 26/3

Kallelse till Vårårsmöte för Herrljunga Golfklubb


Tid: Måndagen den 26 mars kl. 19:00
Plats: Golfrestaurangen OBSNY LOKAL ! I ladugården vid vägen hos Trollabo kvarn

Preliminär Dagordning

 1. Mötets Öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet behörligen utlysts
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera möteprotokollet
 7. Redovisning av ekonomin
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Behandling av skrivelser som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet
 12. Övriga frågor
 13. Mötet avslutas

Välkomna!
Arkivet.