Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Gäster/tidsbokning
Tävling
Klubben
Banan
Pro & Träning
Juniorverksamheten
Nyheter
Grupper och Företag
Golfrestaurangen
Kontakta oss
Samarbetspartners

Nyheter


2020-03-09

Kallelse och dagordning Vårårsmötet 2020

Välkommen till Vårårsmöte 2020

Plats: Herrljunga Golfklubb Golfrestaurangen

Datum/Tid: Torsdagen 26:e Mars klockan 19:00

 

.
1, Mötets öppnande

2. Fastställande av föredragningslista.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Faställande av röstlängd för mötet.
 

5.Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

7. b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.Övriga frågor.

13. Mötets Avslutande

 
Arkivet.